Všeobecné obchodné podmienky

I. VYMEDZENIE POJMOV A ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

„Predávajúcim“ a „prevádzkovateľom“ internetového obchodu dostupného na adrese www.thepurea.com je spoločnosť PUREA PROMO s.r.o., so sídlom Rázusová 12, 949 01 Nitra, IČO: 54 075 271, DIČ: 2121590988, Zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro, Vložka č.: 55720/N. Adresa elektronickej pošty predávajúceho je info@thepurea.com. Telefónne číslo predávajúceho je +421 905 370 053. Operačné hodiny call centra predávajúceho sú v pracovných dňoch pondelok až piatok od 09:00 do 16:00 hod. Tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované na internetovej stránke e-shopu.

„Kupujúcim“ je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania.

„e-shopom“ sa rozumie internetový obchod predávajúceho dostupný na internetovej adrese www.thepurea.com.

„Zmluvou“ sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto všeobecné obchodné podmienky.

„Tovarom“ sa rozumie tovar ponúkaný predávajúcim v e-shope.

„Objednávkou“ sa rozumie objednávka tovaru zo strany kupujúceho.

„Cenou“ sa rozumie kúpna cena tovaru uvedená v e-shope.

II. UZATVORENIE ZMLUVY

 1. Za návrh na uzatvorenie zmluvy sa považuje odoslanie vyplnenej objednávky. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený so znením týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej aj ako „VOP“) a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 2. Zmluva je uzatvorená okamihom doručenia potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho. Potvrdenie objednávky sa vykoná formou SMS správy, zaslanej na telefónne číslo kupujúceho, alebo formou e-mailovej správy, zaslanej na e-mailovú adresu kupujúceho.
 3. Ak je objednávka urobená iným spôsobom ako prostredníctvom e-shopu (napr. telefonicky), je zmluva uzatvorená potvrdením objednávky predávajúcim, a to buď ústne (telefonicky) alebo inou vhodnou formou.
 4. Všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky budú odoslané na e-mailovú adresu kupujúceho, alebo po dohode s kupujúcim iným vhodným spôsobom.

III. CENA TOVARU A INÉ POPLATKY

 1. Cena je zverejnená v e-shope, a ak nie je uvedené inak, je uvedená v mene EUR a zahŕňa príslušnú sadzbu DPH v súlade s platnou právnou úpravou. Cena tovaru nezahŕňa náklady na doručenie.
 2. Kupujúci je povinný zaplatiť cenu, pričom cenu je možné zaplatiť
  – v hotovosti pri doručení tovaru, t.j. platba na dobierku,
  – platobnou kartou on-line (platba prostredníctvom platobného portálu) pred dodaním tovaru.
 3. Kupujúci obdrží ku každej zásielke faktúru v tlačenej (listinnej), alebo elektronickej forme.
 4. Predávajúci môže ponúkať prostredníctvom e-shopu zľavnené tovary, ako aj špeciálne cenové a výpredajové zľavy, ktoré sú vyznačené informáciou o tejto zľave.
 5. Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu prostredníctvom platobného portálu, za deň úhrady kúpnej ceny sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

IV. DODACIE PODMIENKY

 1. Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom množstve a kvalite, zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi. Stručný opis tovaru je uvedený na internetovej stránke e-shopu, bližší v návode na použitie
 2. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru si môže kupujúci overiť na emailovej adrese info@thepurea.com.
 3. V prípade, ak sa objednaný tovar nachádza na sklade predávajúceho, odoslanie tovaru sa uskutoční najneskôr v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni uzatvorenia kúpnej zmluvy, inak najneskôr do 10 dní po uzatvorení zmluvy.
 4. Objednaný tovar bude kupujúcemu odoslaný poštou alebo prepravnou spoločnosťou (kuriérom). Náklady na poštovné a balné znáša kupujúci podľa spôsobu, ktorý si zvolil v objednávke tovaru.
 5. Predávajúci a/alebo doručovateľ sú oprávnení vopred oznámiť kupujúcemu plánované doručenie tovaru kupujúcemu e-mailom, SMS správou alebo inou vhodnou formou, napr. telefonicky. Kupujúci týmto udeľuje predávajúcemu výslovný súhlas na poskytnutie týchto údajov doručovateľovi. Kupujúci sa zaväzuje prevziať doručovaný tovar na ním uvedenej adrese v čase oznámeného príp. dohodnutého dodania tovaru.
 6. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť/celistvosť obalu a kompletnosť dodávky. V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou je kupujúci povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu a tieto bezodkladne oznámiť aj predávajúcemu. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola kupujúcemu doručená v neporušenom stave.
 7. Poškodenie doručeného tovaru je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu prostredníctvom e-mailu alebo iným vhodným spôsobom.

V. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru, alebo ak kupujúci tovar neprevezme v čase, kedy mu tovar mal byť doručený, nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho, kedy malo dôjsť k prevzatiu tovaru.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY /VRÁTENIE TOVARU/

 1. Predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť len ak z dôvodu vypredania zásob alebo všeobecnej nedostupnosti tovaru nie je možné dodať tovar v dobe určenej týmito VOP resp. v dobe určenej osobitnou dohodou s kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inom náhradnom plnení. Predávajúci je vždy povinný najprv informovať kupujúceho o nedostupnosti tovaru resp. o vypredaní zásob a len v prípade, ak sa strany nedohodnú na dodatočnej dobe na doručenie alebo o poskytnutí náhradného plnenia, je predávajúci  oprávnený od zmluvy odstúpiť. O tomto práve je povinný kupujúceho povinný poučiť. O odstúpení od zmluvy bude kupujúci informovaný e-mailom.
 2. Podľa § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z.z.) má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v tejto lehote prostredníctvom emailu alebo písomne na adresu predávajúceho a kupujúci môže využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto všeobecných obchodných podmienok.
 3. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme objednaný tovar, alebo ak sa
  a) viaceré tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 4. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že nemožno odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
  a) dodávka tovaru, ktorý bol upravený podľa želania spotrebiteľa alebo jeho osobou (zákazková výroba);
  b) dodávka tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ale aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
  c) dodávka tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;
  d) dodávka zvukových alebo obrazových nahrávok alebo počítačového programu, pokiaľ bol porušený ich pôvodný obal.
 6. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva ruší od počiatku.
 7. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní po odstúpení od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 8. Predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní po odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 9. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa predchádzajúceho bodu pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 10. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru znáša kupujúci.
 11. V prípade, ak tovar bude vrátený nekompletný či poškodený, môže predávajúci v súlade s §10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. od kupujúceho žiadať peňažnú sumu zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru. Predávajúci nie je oprávnený vykonať jednostranné započítanie tejto pohľadávky voči pohľadávke spotrebiteľa na vrátenie všetkých platieb.
 12. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

VII. REKLAMAČNÉ PODMIENKY

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Ak je na produkte, jeho obale či v návode v súlade s osobitnými právnymi predpismi vyznačená doba minimálnej trvanlivosti, záruka zaniká uplynutím tejto doby.
 2. Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Záručná doba na zhotovenie veci na zákazku je 24 mesiacov.
 3. Záručná doba pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, je 24 mesiacov.
 4. Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.
 5. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 6. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.  Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.
 7. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 8. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho. Ak je však v  záručnom liste uvedený záručný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu v záručnom servise. Záručný servis je povinný opravu vykonať v lehote najneskôr do 30 dní.
 9. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
 10. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 11. Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 12. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 13. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

VIII. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 1. Kupujúci ako spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva ako spotrebiteľa. Ak predávajúci zamietne žiadosť o nápravu alebo do 30 dní žiadosť o nápravu nevybaví vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS možno nájsť na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online tu.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

IX. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

 1. Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode. Táto spotrebiteľská zmluva je zároveň právnym základom pre spracúvanie osobných údajov kupujúceho.
 2. Poskytnutie osobných údajov kupujúceho je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou pre nákup v e-shope predávajúceho. Ak kupujúci neposkytne všetky požadované osobné údaje predávajúcemu, môže to mať za následok neuzavretie kúpnej zmluvy.
 3. Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov resp. nariadenia GDPR a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.
 4. Predávajúci spracúva bežné osobné údaje kupujúceho.
 5. Osobné údaje kupujúceho sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov.
 6. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke e-shopu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení, alebo inou formu (e mailom, písomne).
 7. Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom) a spoločnosti, ktorá spracúva účtovné doklady.
 8. Osobné údaje kupujúceho sa nezverejňujú.
 9. Predávajúci môže spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.) aj bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Pre tento účel predávajúci spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailová adresa kupujúceho. Ak kupujúci nesúhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely, svoj nesúhlas môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so žiadosťou o odhlásenie z newslettra alebo kliknutím na link uvedený v e-mailovej správe. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám, taktiež nebudú zverejnené.
 10. Kupujúci má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, aké osobné údaje kupujúceho sa spracúvajú v e-shope predávajúceho. Kupujúci má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
 11. Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov kupujúcemu je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré kupujúci požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 25 EUR.
 12. Kupujúci môže od predávajúceho požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú kupujúceho. Kupujúci môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia spracovania týchto údajov. Kupujúci môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.
 13. Spracúvanie osobných údajov kupujúce je nevyhnutné aj na účely archivácie (pre splnenie povinnosti predávajúceho na základe právnych predpisov SR, napríklad uchovávanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov). Ak bude kupujúci žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s kúpnou zmluvou, jeho žiadosť môže byť zamietnutá.
 14. Kupujúci má právo, aby predávajúci obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov.
 15. Kupujúci má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Kupujúci má právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.
 16. Kupujúci má právo namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu. Rovnako môže namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely oprávneného záujmu predávajúceho.
 17. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 18. Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vzťahov (t.j. registrácia v e-shope za účelom budúceho nákupu alebo napríklad vyžiadanie dopytu, cenovej ponuky či informácií o tovare a službách predávajúceho).
 19. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené týmito VOP sa primerane spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatnými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými v Slovenskej republike.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok v prípade zmeny zákonnej úpravy a v prípade zmien na strane predávajúceho, spočívajúcich v zmene rozsahu a kvality tovarov na strane predávajúceho, zmene v rozsahu a kvality dodávateľov tovaru a v zmene platobných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho.
 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním objednávky kupujúcim.
 4. Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P.O.BOX 49A, 950 01 Nitra.

ONLINE FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

ONLINE REKLAMAČNÝ FORMULÁR

Offline reklamačný formulár vo forme .docx si môžete stiahnúť TU

 

Offline formulár na odstúpenie od zmluvy vo forme .xlsx si môžete stiahnúť TU

Napíšte nám

Zvoľte menu
EUR Euro
CZK Czech koruna